وقتی کیلومترها مسیر را پیمودی تا به خاکی برسی که روزی قدمگاه بزرگمردان ایران زمین بوده، شوق دانستن در مورد آنها و رسیدن به اهدافشان شما را به سمت کتابهایی می بره که در مورد زندگی و خاطرات آن سروقامتان روزگاره، نمایشگاه های راه ماندگار با فراهم آوردن فضایی مناسب و عرضه کتب شهدایی همیشه مورد استقبال زائران راهیان نور قرار گرفته در پائین بخشی از این تصاویر رو می بینیم.

نمایشگاه راه ماندگار در شلمچه

نمایشگاه راه ماندگار در شلمچهنمایشگاه راه ماندگار در فتح المبین