موسسه امام موسی صدر


حرکتی جهادی برای احیای مزار شهدای کرخه نور

حرکتی جهادی برای احیای مزار شهدای کرخه نور

مزار شهدای کرخه نور مدتها به دلایل نامعلوم و علیرغم همجوار بودن با مزار شهدای گرانقدر هویزه مورد غفلت واقع شدند و هیچگونه فعالیت فرهنگی در مزار این شهدا انجام نمی شد که این غفلت البته آثار منفی فرهنگی نیز در بین مردم بومی منطقه در پی داشت، تا اینکه