خادم الشهدا


قاب ماندگار خادمین شهدای راه ماندگار

/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1

ایام راهیان نور، روزهای اعتکاف با شهداست، اعتکافی که مسجد آن قدمگاه و  یادمانهای شهداست. خاک شلمچه، هویزه، فتح المبین، طلائیه شاهد قدمهای خادمین شهداء در روز موعود هستند.