خیبر


روایتی از آخرین لحظات حضور در کنار شهیدعلی هاشمی

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C

سردارگرجی زاده تنها فردی است که تا آخرین لحظات قبل از شهادت حاج علی در کنارش بوده، او این لحظات را روایت می کند تا برای تاریخ ثبت گردد.


چگونگی پیدا شدن پیکر سردار علی هاشمی بعد از 22 سال

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-22-%D8%B3%D8%A7%D9%84

سردار باقر زاده از کیفیت تفحص و پیدا شدن پیکر پاک شهیدعلی هاشمی فرمانده سپاه ششم می گوید. حاج علی بعد از 22 سال گمنامی تمام به آغوش خانواده برگشت. علی هاشمی و همرزمانش توانستند گره های گور جنگ را با روحیه جهادی باز کنند.