قبر حاج قاسم


کرمان؛ چهارمین مقصد کاروانهای راهیان نور

/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1

فرمانده سپاه استان کرمان گفت: راهیان نور سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی به عنوان چهارمین راهیان نور کشور ثبت ملی شد.