قرارگاه خاتم


چگونگی پیدا شدن پیکر سردار علی هاشمی بعد از 22 سال

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-22-%D8%B3%D8%A7%D9%84

سردار باقر زاده از کیفیت تفحص و پیدا شدن پیکر پاک شهیدعلی هاشمی فرمانده سپاه ششم می گوید. حاج علی بعد از 22 سال گمنامی تمام به آغوش خانواده برگشت. علی هاشمی و همرزمانش توانستند گره های گور جنگ را با روحیه جهادی باز کنند.