کتاب حیفا


نقش یک دخترخاص در ایجاد داعش+معرفی کتاب

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

در هر ماموریت اسمی برایش انتخاب می‌شود، مهمترین ماموریت این دختر تشکیل داعش است. دختری جوان به نام حیفا که در این مأموریت نامش را حفصه گذاشته بودند.