کتاب یک روز بعد حیرانی


ماجرای انتخاب نویسنده کتاب شهیدمحمدرضادهقان

/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86

من تنها یک کلیتی درباره شهدای مدافع حرم می دانستم و هیچ کدام را نمی شناختم. چندبار هم پیشنهاد نوشتن کتاب مشابه را دریافت کردم، ولی چون علاقه ای به زندگینامه نویسی نداشتم قبول نکردم. تا اینکه...