خبر بازگشت حاج احمد متوسلیان


حاج احمد متوسلیان را بیشتر بشناسیم

/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

خبر بازگشت حاج احمد متوسلیان بهونه ای شد تا با معرفی دو کتاب در باره این شخصیت ماندگار قدمی کوچک در معرفی بیشتر این شخصیت تاریخ ساز برداریم.