قرارگاه نجف


انتشار کتاب آشنایی با زندگانی شهید حسن درویش

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4

مدیرعامل انتشارات راه ماندگار از انتشار کتابی در مورد شخصیت شهید والامقام حسن درویش خبر داد.