مجنون


روایتی از آخرین لحظات حضور در کنار شهیدعلی هاشمی

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C

سردارگرجی زاده تنها فردی است که تا آخرین لحظات قبل از شهادت حاج علی در کنارش بوده، او این لحظات را روایت می کند تا برای تاریخ ثبت گردد.