کربلا


ماجرای انتخاب نویسنده کتاب شهیدمحمدرضادهقان

/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86

من تنها یک کلیتی درباره شهدای مدافع حرم می دانستم و هیچ کدام را نمی شناختم. چندبار هم پیشنهاد نوشتن کتاب مشابه را دریافت کردم، ولی چون علاقه ای به زندگینامه نویسی نداشتم قبول نکردم. تا اینکه...


یادت باشد کتابی که می شود ساعتها با آن خندید و روزها گریه کرد

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

کتاب را که ورق می‌زنی انگار برایت همه شهدا تصویر می‌ شوند و تازه می‌فهمی آنهایی که فدایی زینب شدند، چقدر شبیه هم هستند.